In stand houden van groenvoorziening A20 in opdracht van Rijkswaterstaat

In het weekend van 18 en 19 januari 2020 heeft de Vermeulen Groep een honderdtal bomen gerooid langs de A20 (Hmp 13.1 – 16.35).

Langs de zuidkant van de A20 tussen Maassluis en Maasdijk stonden in de berm veel oude populieren ter hoogte van de bebouwing. Deze bomen stonden deels erg dicht bij de snelweg.

De bomen gaven door hun leeftijd een verhoogd risico op takbreuk en het uitwaaien van levende en dode takken. Hierdoor vielen er regelmatig takken op de geleiderail en de vluchtstrook en incidenteel vielen ze ook op de rijbaan van de A20. Het risico op ongevallen ten gevolgen van de vallende takken was dermate groot dat Rijkswaterstaat besloten heeft dat de bomen verwijderd moesten worden.

In de voorbereidingsfase heeft onze huisecoloog onderzocht welke vogels en vleermuizen in de bomen genesteld zijn. Uit het ecologisch onderzoek kwam naar voren dat er in de omgeving van de bomen, aan de overkant van de sloot een ongebruikt eksternest bevond. Tevens bevonden zich bij oprit 6 een tiental nesten van Roeken. Hierdoor is besloten om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren en in dit gedeelte alleen de overhangende takken te verwijderen.

Het verwijderen van deze bomen heeft tijdelijk een impact op het beeld langs dit gedeelte van de A20. De grote populieren zijn verdwenen. Tussen de bomen staan lagere bomen en struiken in andere soorten, zoals de Veldesdoorn, Els en Es. Deze beplanting hebben we gespaard. Door het verwijderen van de populieren krijgt deze beplanting veel meer licht, waardoor deze zich de komende jaren krachtig zal ontwikkelen. Door de kapwerkzaamheden zijn op enkele plaatsen open plekken in de wal zichtbaar geworden. De beplanting wordt hier aangevuld met nieuwe aanplant van bloeiende en voedselstruiken voor bijen en vlinders. Soorten zijn bijvoorbeeld Meidoorn, Sleedoorn, Sneeuwbal en Vuilboom.

Ter hoogte van de bedrijven aan de transportweg te Maasdijk was de beplanting onvoldoende gegroeid. Door het verwijderen van de oude hoge bomen, treed een de toename van licht op. Hierdoor zullen de groeiomstandigheden van de nog aanwezige struiken sterk worden verbeterd, waardoor ook hier het landschapselement van een gesloten struikenrij snel hersteld zal worden. Waar nodig wordt er nieuwe beplanting toegevoegd zodat de gesloten lijnvormige beplanting zich goed kan ontwikkelen.

Verder worden, zowel bij Maassluis als bij Maasdijk op de locaties waar voldoende vrije ruimte is, nieuwe bomen aangeplant. Deze bomen worden in groepjes van verschillende soorten aangebracht. Het betreft bomen van de éérste grootte, dit betekent dat het grote bomen worden. De soorten die hiervoor gebruikt worden zijn inheemse soorten met een grote ecologische waarde. Iepen, die resistent zijn voor iepziekte, Lindebomen (veel nectar voor de bijen), Eiken en Abelen. Ook deze bomen worden aangeplant in een flinke maat met 20/25cm stamomtrek.

Door het sparen van de bestaande beplanting en het realiseren van nieuwe aanplant wordt het langgerekte landschapselement heester beplanting en bomen langs de A20 weer voor vele jaren gegarandeerd, de nieuw aangebrachte soorten zijn beter geschikt voor de locatie dan de oude populieren die verwijderd zijn.

Te verwijderen populieren met aanwezige, te behouden onder beplanting