Jumping Green

Springend Groen? Wat heeft de Vermeulen Groep, afdeling Groen nu weer verzonnen? Het is niet zo mooi als het klinkt. Groen laten springen lukt ons ook niet. Maar wat wel lukt is het creëren van mogelijkheden om te springen voor alles wat in het groen van de berm leeft.

Het beleid van Rijkswaterstaat is om de bermen van de snelwegen één keer per jaar te maaien. Normaal gebeurt dit in het najaar. Per wegdeel wordt de gehele berm aan beide kanten, in één week tijd helemaal gemaaid en opgeruimd. Hierdoor verliest alle fauna die in de berm leeft, op dat moment zijn leef en voedselgebied. Als dit in een kritieke fase voor een insecten- of vogel- of ander diersoort gebeurt, kan het voorkomen dat dit soort niet in de berm kan overleven of ernstig in aantal terugloopt.

De Vermeulen Groep is deze zomer als pilot, in samenwerking met Rijkswaterstaat, in de bermen van de A12 tussen Den Haag en Nieuwerbrug, begonnen met al gedurende de zomermaanden delen van de berm te maaien. Er worden gespiegelde delen van de berm wel en niet gemaaid. De niet gemaaide helft van de bermen blijft de gedurende de zomermaanden staan en wordt in het najaar gemaaid en opgeruimd.

Door op deze wijze met flinke vakken bermbeheer uit te voeren, blijft het mogelijk om grote lengtes bermen naast onze snelwegen toch efficiënt te maaien.

Als effect van de gevolgde maaimethode, waarbij nu de eerst bermen gemaaid zijn, zien we in de niet gemaaide delen, putters en andere zangvogels zaadjes eten, vlinders, bijen en insecten rondvliegen, rupsen voor de volgende generatie vlinders zich vol eten en jonge hazen en fazanten zich verschuilen.

Kortom de gehele fauna kan overleven in de berm en…. als we in september – oktober de andere zijde van de percelen maaien zal een flink deel van de beestjes over de sloot ‘jumpen’ naar de daar weer gegroeide vegetatie. Hierin kunnen ze dan vrolijk verder leven.

Het gewas dat gedurende het najaar in de vroeg gemaaide bermen groeit blijft ook in de wintermaanden staan. Het biedt het in de koude tijd schuilgelegenheid, voedsel en een overwinteringsbiotoop voor vele soorten.

De aantallen waarin soorten voorkomen zullen stijgen en het aantal soorten wat in de berm kan leven zal toenemen. Hierdoor krijgt de berm een  hogere ecologische waarde.

Ook de kruidenvegetatie krijgt maximale kansen, de voorjaar en vroege zomerbloeiers worden na het rijpen van het zaad gemaaid en daardoor niet overwoekerd door late en hoge soorten. In de delen die in het najaar gemaaid worden krijgen de echte zomer en de najaarsbloeiers de kans om hun groeicyclus te voltooien.

Alleen maar winnaars! De soortenrijkdom van dieren en planten in de berm wordt groter. Rijkswaterstaat kan hiermee een deel van haar Ecologische doelstellingen invullen (bijvoorbeeld de begin 2016 ondertekende Green Deal Infranatuur). Voor geïnteresseerde bewoners is er meer te genieten en de Vermeulen-Groep profileert zich weer als opdrachtnemer met aandacht voor de leefomgeving.

Wim de Man