Certificeringen

Met de certificering van belangrijke kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen tonen wij aan hoe wij onze bedrijfsprocessen beheersen en sturen, waarbij wij onze prestaties continu evalueren en optimaliseren. Diverse onafhankelijke certificatie-instellingen hebben uit onderzoek (certificatie-audits) geconcludeerd dat de Vermeulen Groep voor 100% aan alle eisen van deze normen en aan de wet- en regelgeving voldoet. Op basis daarvan zijn de onderstaande certificaten toegekend.

ISO 9001

ISO 9001, is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is vooral gericht op klantgerichtheid en klanttevredenheid (voldoen aan de klant eis/wens). Maar toetst ook op het voldoen aan wettelijke eisen, bedrijfseigen eisen en het beheersen en verbeteren van processen en activiteiten. De eisen omtrent het opstellen van plannen, het beschrijven van processen en activiteiten, het verzorgen van juiste en geschikte middelen, denk daarbij aan machines, materialen,  personen e.d. Verder het beoordelen van de processen, activiteiten en resultaten en het bijstellen van de plannen, processen en activiteiten. Download hier

ISO 14001

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zorg dragen voor ons milieu. Wij doen dit door vanuit ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem onze milieubelastende activiteiten duidelijk in kaart te brengen, en concrete maatregelen te nemen om milieubelasting steeds verder terug te dringen en zo milieuprestaties te verbeteren. Hiermee geeft de Vermeulen Groep naast grote milieuvraagstukken zoals het beperken van CO2-uitstoot (zie CO2-prestatieladder) ook concreet invulling aan de leefbaarheid bij bewoners en omgeving op het gebied van onder meer geluidsoverlast en bodemverontreiniging. Download hier

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA**)

Om onze werkzaamheden veilig en gezond uit te  voeren werkt de Vermeulen Groep al decennialang met een VGM-beheerssyteem.  Doordat de Vermeulen Groep is gecertificeerd volgens de eisen van de VCA**, tonen we aan dat we voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA** is een veelzijdig en compleet programma waarmee wij als dienstverlenend bedrijf objectief en structureel worden getoetst. Download hier

NEN-ISO 55001 Asset Management

Effectief assetmanagement binnen de openbare ruimte door de Vermeulen Groep, wat kan ik mij daar nou bij voorstellen?  Effectief assetmanagement door de Vermeulen Groep wil zeggen dat wij het  openbare ruimtegebied  (wegen, bermen, bomen, kunstwerken, verlichting e.d.) dusdanig  managen zodat deze gedurende de levensduur optimaal functioneren tegen zo laag mogelijke kosten.

Als assetmanager helpen wij onze opdrachtgevers groeien in de rol van regieorganisatie, die het beheer en onderhoud van de assets uitbesteedt aan ‘de markt’.  Met ruim 44 jaar ervaring als serviceprovider op het gebied van beheer en onderhoud, met nagenoeg alle disciplines in eigen huis. Met onze ruime ervaring als assetmanager van objecten binnen de weginfrasystemen, zijn wij in staat om het gedrag van assets te voorspellen en hierop adequaat te acteren.

Technologie, innovaties, leefomgeving en duurzaamheid, zijn onder andere aspecten waar onze assetmanagers naar kijken. Wij zijn van mening dat we al deze aspecten nog meer met elkaar kunnen verbinden door standaard samen te werken met andere partijen zoals waterschappen en provincies.

In 2018 hebben we hiervoor met onze gespecialiseerde afdeling Geïntegreerde Contracten wederom het Asset Management Verificatie Certificaat conform de ISO 55001:2014 weten te behalen. Download hier 

CO2 bewust

De Vermeulen Groep is in het bezit van het CO2-Bewust certificaat trede 5

Op niveau 5 zetten we als organisatie ons maximaal in om een voortrekkersrol op te pakken en ons maximale invloed te gebruiken om intern en extern CO2 te reduceren. We hebben onze ketenpartners gevraagd om hun CO2 footprint aan te leveren en we gebruiken onze inkoopkracht om CO2 te reduceren. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het inkopen van asfalt, verwerking van bermgras en voor het transporteren van grondstoffen. We maken een keuze op basis van de CO2 impact van producten.

 

3.A.1 CO2-bewust certificaat niveau 5

Inzicht
3.A.1 CO2 footprint referentiejaar 2011
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2012
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2013
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2014
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2015
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2016 1e helft
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2016
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2017 1e helft
3.A.1 Rapportage CO2 footprint 2017

 


3.A.1 Emissie-inventaris Vermeulen Benthuizen BV 2018_3.0_20180618
4.A.1/4.B.1 Ketenanalyse Asfalt Vermeulen Groep-20161811
4.A.1/4.B.1 Ketenanalyse Berm- en Natuurgras Vermeulen Groep-20161811

Reductie

3.B.1 Energie management actieplan  Vermeulen Benthuizen (3.C.1. reductiedoelstelling 2016-2020)_3.0_20180625
3.B.2 Energiebeleidsverklaring Vermeulen Benthuizen

 

Transparantie
Overeenkomstig het communicatieplan communiceert Vermeulen met belanghebbenden over de CO2-footprint van Vermeulen, de kwantitatieve doelstellingen en de maatregelen die Vermeulen treft om tot CO2-reductie te komen, bedrijfsbreed en bij haar projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel.
3.C.2. Communicatieplan_2.0_20161111
5.C.1/5.C.2 Commitering aan CO2 reductieprogramma_1.0_20161102

 

Participatie
3.D.1 Vermeulen neemt deel aan duurzame initiatieven binnen de sector om verdere CO2-reductie in de keten te kunnen realiseren. Sinds 2014 neemt Vermeulen Groep deel aan de Cumela werkgroep Sturen op CO2 waarbij gezocht wordt naar gezamenlijke initiatieven.
3.D.1 80.400-PLN_3D CO2 initiatieven_4.0_20150512

PSO- Prestatieladder Trede 3

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3 Zie website PSO Nederland voor uitleg treden PSO Ladder . Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Trede 3

De Vermeulen Groep is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Download hier

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt Animatie uitleg PSO Ladder

SEBO keurmerk

Sinds juni 2016 is de Vermeulen Groep in het bezit van het SEBO-keurmerk vanuit gemeente Zoetermeer.

SEBO keurmerk staat voor keurmerk Sociaal Economisch Betrokken Onderneming. In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en dit zichtbaar maken door:

  • inzetten, behouden en stimuleren werkgelegenheid kwetsbare groepen,
  • effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel,
  • ondersteunen van sociale en maatschappelijke doelen,
  • jaarlijks aantoonbaar verrichten van vrijwilligerswerk,
  • aantoonbaar maken: sociale ‘past performance’,
  • ondernemersklimaat actief verbeteren, proactieve houding en successen te delen.

Het SEBO-Keurmerk is voor bedrijven die voldoen aan bovenstaande punten. Het keurmerk is als het ware een steun in de rug voor ondernemingen die actief samenwerken met partners uit de publieke en private sector om de werkgelegenheid in Zoetermeer te bevorderen en het aantal werkzoekenden te verminderen. Ondernemingen die voor een keurmerk in aanmerking komen, zijn dan ook bedrijven die zich onder andere verbonden hebben om maatregelen in te voeren gericht op het bevorderen of het behoud van werkgelegenheid voor alle mensen (dus ook die van kwetsbare groepen).

Download hier

Groenkeur Groenvoorziening en Groenkeur Boomverzorging

Met de beoordelingsrichtlijn groenkeur tonen wij als bedrijf aan te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en werken volgens de vastgestelde normen met gediplomeerd personeel.
Binnen onze divisie Groenvoorziening is de gewenste werkwijze en de benodigde kennis en ervaring ingebed.

Groenkeur Groenvoorziening

Groenkeur Boomverzorging

BRL 9161 Aanbrengen geleiderail

Binnen onze divisie geleiderail wordt het aanbrengen en demonteren van geleiderail, alsmede het herstellen van geleiderailschades op een hoogwaardig kwalitatief niveau uitgevoerd. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan staan beschreven in deze beoordelingsrichtlijn.

BRL 9161 Aanbrengen geleiderail

BRL 9101 Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Bij het veilig en kwalitatief plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen komt veel voorbereiding en kennis in de uitvoering kijken. Onze divisie verkeerstechniek is hierin gespecialiseerd. Op verschillende momenten per jaar wordt de uitvoeringswijze extern beoordeeld volgens de beoordelingsrichtlijn.

BRL 9101 Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

BRL 9142 Applicatie van wegmarkeringsmaterialen

Zichtbaarheid en oriëntering op de weg door de juiste wegmarkering.

Bij aanleg en onderhoud van wegen is het aanbrengen van wegmarkeringen de laatste stap in het proces. Voor de weggebruiker bevatten zij belangrijke informatie. Een vorm van communiceren. Zo maken wegmarkeringen duidelijk waar wel en niet gereden mag worden, welke snelheid is toegestaan, waar voorrang moet worden verleend, waar men wel of niet stil mag staan, waar wel of niet geparkeerd mag worden, waar de verschillende verkeersdeelnemers gescheiden worden en de eigen positie.

De wijze waarop het materiaal op de weg wordt aangebracht, is genormeerd volgens de BRL 9142/02. Naast expliciete eisen aan de uitvoering van het proces, personeel, materieel en meetapparatuur, maken de eisen uit arbo- en milieuwetgeving deel uit van het certificatieschema.  De Vermeulen Groep is in het bezit van dit certificaat, waarmee de opdrachtgever verzekerd is van een professionele laatste stap in het proces.

BRL 9142 Applicatie van wegmarkeringsmaterialen